dimarts, 7 d’abril de 2009

RF - Les fires d’altre temps

Ho conta Tià “Guingaia” al seu “Costumari popular”, tot ressaltant la importància que tenien antany per a la gent. Referit a Felanitx, és extrapolable a la resta de Mallorca: “Tot l’any girava entorn de les fires. Esperaven la fira des maig o la de Sant Agustí, per si havien de mester una escala per collir les figues, o la de Sant Miquel per dur els guarniments al selleter, o comprar-ne uns de nous. A la del “prebe” bord, els pagesos anaven a vendre les ametlles, a veure qui duia més bon preu. Les madones feien una passada en ‘es replà’ per si havien de comprar una greixonera, o un ribell, o una olla amb broc per les matances, i si l’escudeller havia tengut un de nou, carregaven de plats. A la taula del trinxeter, per una ganiveta nova, i més envant a una altra taula, tothom carregava d’espícies per trempar la xulla”. Eren altres temps, però no tot era esment per a la feina i la casa, ja que “les al·lotes anaven desinvoltes per arribar a davall la porxada de ‘la Sala’ i mercadejar a l’argenter un aro d’or, que sa mare li comprarà amb els doblers dels secalls, i els nins, amb un siurell, més contents que unes castanyetes”. Com veis, un altre món, inexorablement desaparegut. (FELANITX, núm 3603, 11 d’octubre). BMM.-
(Diari de Balears, 19 de desembre 08)